Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rezygnacja członka Zarządu

 

Raport bieżący nr : 48/2014

Data raportu : 2014-07-07
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Rezygnacja członka Zarządu
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd CIECH S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 7 lipca 2014 roku Pan Andrzej Kopeć – członek Zarządu CIECH S.A. złożył z dniem 7 lipca 2014 roku rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki. Pan Andrzej Kopeć nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry