Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 50/2014 

Data raportu: 2014-07-08

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu : 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent"), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), informuje o odwołaniu i powołaniu osób nadzorujących CIECH S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 7 lipca 2014 roku odwołało wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Emitenta: Ewę Sibrecht-Ośka, Zygmunta Kwiatkowskiego, Mariusza Obszyńskiego, Arkadiusza Grabalskiego, Macieja Lipca, Waldemara Maja, Sławomira Stelmasiaka, i powołało w ich miejsce następujące osoby: Piotra Augustyniaka, dr Jana Kulczyka, Tomasza Mikołajczaka, Mariusza Nowaka, Artura Olecha, Wojciecha Stramskiego oraz Macieja Tyburę.

 

Piotr Augustyniak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Filologii Angielskiej i Wydziału Zarządzania. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą (doradztwo finansowe). W latach 1994-2011 zatrudniony w Enterprise Investors (EI), kolejno jako analityk, dyrektor inwestycyjny, wice prezes, w latach 2006-2011 jako partner. W okresie czerwiec - grudzień 2001 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energoaparatura S.A. W latach 1993-1994 zatrudniony w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (MPW) kolejno jako: kierownik projektu, kierownik zespołu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 zatrudniony jako asystent oficera finansowego w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy MPW. W latach 1991-1992 pracował w New York Times (Warszawa) jako tłumacz. Jako partner EI był odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Brał udział w ponad 40 transakcjach związanych ze spółkami EI, w szczególności sprzedaży na rynku prywatnym kontrolnych pakietów akcji (Bauma, Agros Nova, Opoczno), wprowadzeniu  na GPW spółek [Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), PEP, Opoczno, Teta, Sfinks, AB, Magellan], restrukturyzacji finansowej słowackiej spółki logistycznej STD Donivo (opracowanie i nadzór nad planem restrukturyzacji obejmującym negocjacje z grupą banków finansujących spółkę). Członek rad nadzorczych kilkunastu polskich i zagranicznych spółek (m.in.: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, Bauma, Opoczno).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

dr Jan Kulczyk

Międzynarodowy biznesmen. Doktor prawa międzynarodowego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Handlu Zagranicznego 

w Podyplomowym Studium Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest członkiem elitarnej rady doradców think tanku Atlantic Council. W 2010 roku powołał do życia CEED Institute, platformę promującą osiągnięcia najmłodszych państw członkowskich UE. Od czerwca 2006 roku w Radzie Dyrektorów Green Cross International – organizacji zajmującej się bezpieczeństwem ekologicznym, a od 6 października 2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Jest członkiem Climate Change Task Force zespołu liderów światowej opinii, powołanego przez Green Cross International w październiku 2009 roku, który aktywnie angażuje się w działania wspierające walkę ze skutkami zmian klimatycznych. Współzałożyciel i wieloletni prezes Polskiej Rady Biznesu – prestiżowej organizacji skupiającej liderów gospodarczych w Polsce. Przez kilka lat przewodniczył Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, dziś jest jej honorowym prezesem. W latach 2005 – 2007 prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jest członkiem założycielem Rady Gospodarczej EU-Ukraina z siedzibą w Brukseli. Laureat prestiżowej Nagrody Kisiela (1992 r.), Orderu Polonia Restituta za zasługi dla Jasnej Góry.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan dr Jan Kulczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Tomasz Mikołajczak

Od 1980 roku prywatny inwestor, który swoją działalność biznesową prowadzi głównie przez spółkę holdingową Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych S.A., poprzez którą dokonuje inwestycji krótko- i średnioterminowych typu private equity. Inwestuje głównie w branżę nieruchomości, teleinformatyczną, automatyki budowlanej i przemysłowej oraz spółki zajmujące się projektowaniem budową infrastruktury. Tomasz Mikołajczak od początku swojej działalności zrealizował kilkanaście procesów prywatyzacyjnych jako inwestor strategiczny, uczestniczył również w przejęciach wielu firm oraz w procesach ich restrukturyzacji. Prywatnie inwestuje również na rynku kapitałowym oraz w instrumenty finansowe. Jest wychowawcą i promotorem wielu młodych  przedsiębiorców, skutecznie działających na różnych obszarach polskiego rynku. Członek Rad Nadzorczych Kulczyk Investments S.A., Kulczyk Holding S.A., Polish Energy Partners S.A. oraz Polenergia Holding S.à.r.l. i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Biznesu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Mikołajczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Mariusz Nowak

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Ekonomii oraz Cybernetyki i Informatyki. Posiada również tytuł MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu. Specjalista w dziedzinie finansów, księgowości i zarządzania. W Kulczyk Investments i Kulczyk Holding od 2012 roku. Wcześniej, od marca 2010 roku, Dyrektor Finansowy Kulczyk Pon Investments oraz Prezes Zarządu Magro International. W latach 1991-2010 pracował na różnych stanowiskach dla grupy Wavin, a w 2007 roku objął funkcję Dyrektora Zarządzającego Wavin Ekoplastik. Członek Rad Nadzorczych: PEKAES S.A., PEP S.A., Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A., Autostrada Eksploatacja S.A. oraz AWSA Holland II BV.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Artur Olech

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa oraz Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie Wydziału Finanse i Bankowość. Od października 1998 – lutego 2014 roku Członek Zarządu Grupy Generali. W latach 2010-2014 Prezes Zarządu, w latach 2008-2010 Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia emerytalne. W latach 2003-2008 Członek Zarządu. W latach 1997-1998 Dyrektor Volkswagen Bank Polska/Volkswagen Leasing Polska-Warszawa. W latach 1996 – 1997 zatrudniony jako analityk  w Polish Institute of Managemenet  (PIM Sp. z o.o.). W latach 1994-1997 zatrudniony na stanowisku kierownika projektu Fundacji w CASE Consulting (Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) w Warszawie. Odbył liczne szkolenia dla najwyższe kadry zarządzającej, w tym m.in. w Harvard Business School, Kellogg School of Management i Chicago GSB. W roku 2012 laureat nagrody dla najlepszego menedżera w przemyśle ubezpieczeniowym (przyznana przez magazyn Wprost). Odpowiedzialny za projekt „Procesy wyjścia w gospodarce przejściowej" w imieniu Banku Światowego, realizowanego w ramach CASE Consulting (Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) pod nadzorem Profesora Leszka Balcerowicza.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Olech nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Wojciech Stramski

Karierę zawodową rozpoczynał w KPMG w strukturach zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzanie audytów finansowych spółek z różnych branż. Przez dwa lata, jako Kierownik Działu Risk Advisory Services KPMG w Polsce, świadczył usługi doradcze między innymi w zakresie procesów logistycznych. Od ponad 8 lat swoją działalność koncentruje na zagadnieniach związanych z identyfikacją oraz wdrożeniem rozwiązań zarówno operacyjnych jak i strategicznych, wspierających zwiększanie wartości spółek. Pracował dla dużych korporacji międzynarodowych takich jak Altria Corporate Services w Szwajcarii (holding Grupy Philip Morris) oraz dla Grupy Honeywell. Do zakresu jego obowiązków należało m.in. przeprowadzanie badań efektywności operacyjnej oddziałów Philipa Morrisa oraz Honeywell w rejonie EMEA na rzecz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w USA w celu zapewnienia budowy wartości przez oba podmioty. Przed dołączeniem do Kulczyk Holding w 2012 roku był Członkiem Zarządu Magro International (firm należących do Kulczyk Holding i Pon Holding) oraz kierownikiem Działu Audytu Wewnętrznego w KPI Polska Group. W Kulczyk Holding pełni funkcję Dyrektora w Dziale Portfolio Management, gdzie nadzoruje przedsięwzięcia inwestycyjne w Grupie KI/KH. Jest absolwentem Marshall School of Business w University of Southern California. Jest członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowych Biegłych Rewidentów (ACCA Member) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA). Posiada także akredytacje  zezwalające na przeprowadzenie weryfikacji efektywności funkcji audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami IIA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Stramski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Maciej Tybura

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Zarządzania, specjalizacja 

– Rachunkowość w biznesie, finanse. W latach 1999-2001 - studia podyplomowe z zakresu MBA - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. W latach 2000-2001 - studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu – Zarządzanie w oparciu o koszty. Od 2002 roku do chwili obecnej - Londyn – The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Od 2008 zatrudniony w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Od 24 sierpnia 2009 roku do chwili obecnej jako Pierwszy Wiceprezes Zarządu, od 23.04.2008 do 23.08.2009 jako Wiceprezes Zarządu. Od 2012 do chwili obecnej członek Zarządu w KGHM International Ltd. W latach 2005-2008 Wiceprezes Zarządu Wintech Production Group Sp. z o.o. W latach 2002-2005 zatrudniony jako Dyrektor ds. Finansów i Inwestycji w KGHM METALE S.A. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2000-2005 zatrudniony w OTREC – Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. W latach 1997 – 2002  Szef Planowania Strategicznego i Szef Kontroli Finansowej we Wrozamet S.A. – MCC & Fagor Electrodomesticos Group. W roku 1997 Specjalista ds. Inwestycji w POZ – Building Holding S.A. – Hochtif AG Group. W latach 1995-1997 Konsultant – Kierownik Projektu w Consulting and Audit Company DGA S.A. W latach 1995-1997 wykładowca rachunkowości, finansów i zarządzania w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: TELEFONIA DIALOG S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  KGHM METRACO S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, POL – MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. w Gliwicach- Przewodniczący Rady Nadzorczej, PIGO S.A – MCC & Fagor Electrodomesticos Group-Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2008 do chwili obecnej zasiada w Radzie Nadzorczej PHP Mercurus Sp. z o.o. jako Przewodniczący.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Tybura nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry