Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A.

 

Raport bieżący nr : 51/2014

Data raportu : 2014-07-08
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A.
Podstawa prawna : Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu :

Zarząd Ciech S.A. („Emitent"), działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech S.A. („Walne Zgromadzenie") w dniu 7 lipca 2014 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 74,42%, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny – 5.000.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 13,81%, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,49%.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry