Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.

 

Raport bieżący nr: 05/2014

Data raportu: 2014-03-28
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) oraz na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) – Zarząd CIECH S.A. ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta - odnosząc się do wniosku Zarządu Emitenta wyrażonego w uchwale Nr 68/2014 Zarządu Emitenta z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2013, przeprowadziła w dniu 27 marca 2014 roku głosowanie nad propozycją przeznaczenia 100% wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Emitenta. Uchwała nie zapadła, gdyż nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Emitent poinformował o podjęciu uchwały nr 68/2014 w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2013 raportem bieżącym nr 4/2014 z dnia 21 marca 2014 roku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski - Członek Zarządu, Andrzej Kopeć - Członek Zarządu


Do góry