Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Złożenie przez Ciech Group Financing AB (publ) oferty odkupu wszystkich zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. po cenie za jedną obligację wynoszącą 101% wartości nominalnej obligacji (tj. 101.000,00 euro)

 

Raport bieżący nr : 52/2014

Data raportu : 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Złożenie przez Ciech Group Financing AB (publ) oferty odkupu wszystkich zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. po cenie za jedną obligację wynoszącą 101% wartości nominalnej obligacji (tj. 101.000,00 euro)
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu :

Zarząd Ciech S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (i) w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od Spółki w dniu 28 listopada 2012 r. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (Spółka poinformowała o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie bieżącym nr 60/2012) oraz (ii) w związku z nabyciem w dniu 9 czerwca 2014 r. przez KI Chemistry S.à R.L. z siedzibą w Luksemburgu 26.952.052 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 51,14% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. ("Nabycie Akcji")

niniejszym informuje, że:

  1. w związku z Nabyciem Akcji, na podstawie punktu 4.15 Umowy Indenture (Oferta na odkup Obligacji w Wyniku Zmiany Kontroli) Emitent Obligacji Zagranicznych złożył w dniu dzisiejszym ofertę odkupu wszystkich Obligacji Zagranicznych za cenę za jedną Obligację Zagraniczną wynoszącą 101% wartości nominalnej Obligacji Zagranicznej (tj. 101.000,00 euro) powiększoną o narosłe lecz niezapłacone odsetki ("Oferta Odkupu Obligacji Zagranicznych");
  2. Oferta Odkupu Obligacji Zagranicznych jest wiążąca do dnia 5 sierpnia 2014 r. i może być wydłużona przez Emitenta Obligacji Zagranicznych, zaś posiadacze Obligacji Zagranicznych mogą zrezygnować z udziału w odkupie Obligacji Zagranicznych do dnia 6 sierpnia 2014 r.;
  3. Emitent Obligacji Zagranicznych ustalił w Ofercie Odkupu Obligacji Zagranicznych ostateczną datę odkupu Obligacji Zagranicznych na dzień 8 sierpnia 2014 r.


Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry