Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A.

 

Raport bieżący nr : 53/2014

Data raportu : 2014-07-10
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

​ Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku, Zarząd CIECH S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana dr Jana Kulczyka, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Tomasza Mikołajczaka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Wojciecha Stramskiego.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 50/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry