Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

 

Raport bieżący nr: 06/2014

Data raportu: 2014-03-28
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.Zgromadzenie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 rokuo godz. 12.00w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze


PORZĄDEK OBRAD:

    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    Przyjęcie porządku obrad.
    Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2013 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.
    Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2013 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2013.
    Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013.
    Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.
    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2013.
    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.
    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2013.
    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2013.
    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2013.
    Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2013.
    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
    Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.
    Zamknięcie obrad.

CIECH S.A. ("Emitent") w załączeniu przekazuje ogłoszenie Zarządu Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ("ZWZ") dokonane zgodnie z art. 402(2) ksh, zawierające informacje o ZWZ.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski - Członek Zarządu, Andrzej Kopeć - Członek Zarządu


.pdf ZWZ 2014 ogłoszenie o zwołaniu

Do góry