Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi Soda Polska CIECH S.A.

 

Raport bieżący nr : 63/2014

Data raportu : 2014-09-25
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi Soda Polska CIECH S.A.
Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu :

Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 24 września 2014 r. spółka Soda Polska Ciech S.A. w Inowrocławiu („Spółka Zależna") zawarła ze wszystkimi działającymi w Spółce Zależnej organizacjami związkowymi („Związki Zawodowe") porozumienie („Porozumienie") na mocy którego, między innymi:

1. Związki Zawodowe zobowiązały się wycofać zgłoszone żądania dotyczące zwiększenia funduszu płac oraz w okresie obowiązywania Porozumienia nie występować z żądaniami zwiększenia funduszu płac, podwyżek, ustalenia dodatkowych świadczeń pieniężnych  dla pracowników Spółki Zależnej lub jakimikolwiek innymi żądaniami dotyczącymi wynagradzania pracowników Spółki Zależnej, zarówno w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jak i poza nim.

2.Związki Zawodowe zobowiązały się, na okres obowiązywania Porozumienia, m.in. do dążenia do polubownego rozstrzygania kwestii spornych ze Spółką Zależną. W szczególności Związki Zawodowe zobowiązały się do powstrzymywania od wszczynania sporów zbiorowych, organizacji pikiet lub akcji protestacyjnych.

3. Strony Porozumienia potwierdziły, iż na dzień zawarcia Porozumienia nie istniał pomiędzy nimi jakikolwiek spór zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

4. Spółka Zależna zobowiązała się czasowo, na okres obowiązywania Porozumienia, podjąć działania celem utrzymania w zatrudnieniu pracowników wytypowanych do zwolnienia grupowego, z wyłączeniem pracowników, którym Spóła Zależna dokonała wypowiedzenia stosunku pracy lub z którymi zawarto porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy przed zawarciem Porozumienia. Działania te będą skutkowały umożliwieniem każdemu z pracowników wytypowanych do zwolnienia grupowego kontynuacji zatrudnienia w Spółce Zależnej, a w przypadku gdyby takiej możliwości nie było w innym podmiocie Grupy Kapitałowej CIECH, przynajmniej do końca okresu obowiązywania Porozumienia.

5. Spółka Zależna, zobowiązała się podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze 73 pracowników do poziomu 2.000 zł brutto ze skutkiem od dnia 1 września 2014 r.

6. Spółka Zależna wyraziła zgodę na przekazanie z środków już zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwoty 2.100.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe świadczenia socjalne dla pracowników Spółki Zależnej.

7. Porozumienie zostało zawarte na czas określony 36 miesięcy od dnia jego zawarcia, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron warunków Porozumienia.

O wszczęciu procedury zwolnień grupowych w Spółce Zależnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry