Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 

Raport bieżący nr : 64/2014

Data raportu : 2014-09-25
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna : Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie (…) - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu :

Zarząd CIECH S.A. w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 25 września 2014 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z nabyciem akcji Emitenta przez osobę pełniącą w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (dalej: „Rozporządzenie"), Emitent przekazuje następujące informacje otrzymane od osoby zobowiązanej:

  1. Więź prawna łącząca osobę zobowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji kierowniczej w strukturze organizacyjnej Emitenta posiadającą stały dostęp do informacji poufnych;
  2. Opis transakcji: kupno 175 akcji Emitenta po cenie 39,00 zł, dokonane dnia 19 września 2014 roku, w transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
  3. W wyniku zawarcia powyższej transakcji suma wartości dotychczasowych transakcji nabycia akcji Emitenta przekroczyła wartość 5.000 euro, przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. 

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na przekazanie danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 w związku z art. 160 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry