Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rezygnacja osoby nadzorującej

 

Raport bieżący nr : 65/2014

Data raportu : 2014-10-09
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd CIECH S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) informuje, iż w dniu 9 października 2014 roku Pan Maciej Tybura – członek Rady Nadzorczej Emitenta złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 10 października 2014 roku. Pan Maciej Tybura nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry