Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Powołanie osoby zarządzającej

 

Raport bieżący nr : 66/2014

Data raportu : 2014-10-09
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd Ciech S.A. („Emitent"), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) informuje, że w dniu 9 października 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 13 października 2014 roku Pana Macieja Tyburę do Zarządu Emitenta, jako Członka Zarządu.

Pan Maciej Tybura posiada następujące wykształcenie i kwalifikacje: 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalizacja – Finanse, rachunkowość przedsiębiorstw (1995), 
Studia podyplomowe z zakresu MBA – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (2000), 
Studia podyplomowe – Zarządzanie przez koszty – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (2001).

Pan Maciej Tybura zajmował następując stanowiska:

 • 2014 – nadal Członek  Rady Nadzorczej  Tauron Polska Energia S.A.
 • 2014 – nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej  KGHM TFI S.A.,
 • 2008 – nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej PHP Mercus Sp  z o.o.,
 • 2014  - Członek Rady Nadzorczej Ciech S.A.
 • 2012 – 2014 Członek Rady Nadzorczej PCC Exol S.A
 • 2012 – 2014 Członek Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A.,
 • 2012 – 2014 Doradca Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
 • 2008 - 2012 KGHM Polska Miedż S.A. – Wiceprezes Zarządu
 • 2005 – 2008 Wintech Production Group Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
 • 2002 – 2005 KGHM METALE S.A., Dyrektor ds. Finansów i Inwestycji – Prokurent 
 • 1997 – 2002 Wrozamet S.A. – MCC&Fagor Electrodomesticos Group, Główny Kontroler Finansowy, Szef Biura Planowania Strategicznego 
 • 1997  - 1997  POZ – Building Holding S.A. – Grupa Hochtif AG, Specjalista ds. Inwestycyjnych, 
 • 1995 – 1997  - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Wykładowca 
 • 1995 – 1996  DGA S.A., Konsultant – Project Menager 
 • 1990–1997 Własna działalność gospodarcza 

Pan Maciej Tybura  zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek:

 • KGHM International Ltd, Telefonia Dialog S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • KGHM Metraco S.A.  – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Pol – Miedź Trans SP. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. w Gliwicach- Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • PIGO S.A - MCC&Fagor Electrodomesticos Group  - Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

Pan Maciej Tybura nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry