Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 

Raport bieżący nr : 69/2014

Data raportu : 2014-10-28
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta
Podstawa prawna : Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie (…) - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu :

Spółka pod firmą CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 października 2014 roku otrzymała zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o transakcji nabycia przez członka Zarządu Emitenta 5.555 (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, po średniej cenie 40,50 zł. (słownie: czterdzieści  złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Zgodnie z zawiadomieniem, transakcja została dokonana w dniu 27 października 2014 roku na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (dalej „Rozporządzenie”), osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na ujawnienie danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust.4 w związku z art. 160 ust.1 pkt 1) Ustawy oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia. Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry