Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zatwierdzenie Strategii Grupy Chemicznej CIECH na lata 2014 – 2019.

 

Raport bieżący nr : 70/2014

Data raportu : 2014-11-04
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zatwierdzenie Strategii Grupy Chemicznej CIECH na lata 2014 – 2019.
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu :

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zatwierdzającą  przedstawioną przez Zarząd Spółki "Strategię Grupy Chemicznej CIECH na lata 2014-2019" ("Strategia"). Zgodnie z przyjętym dokumentem, strategicznym celem jest maksymalizacja wartości Grupy CIECH przede wszystkim poprzez rozwój w obszarze sody. Cele strategiczne Grupy CIECH obejmują ponadto:

 1. wzrost przychodów w segmencie sodowym,
 2. podwojenie udziałów w polskim rynku środków ochrony roślin,
 3. wzrost EBITDA znormalizowanej,
 4. wzrost wartości Spółki. 

Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych Grupy CIECH:

 1. średnioroczne przychody ze sprzedaży (2014 – 2019): ok. 3.8 mld PLN,
 2. średnioroczna EBITDA znormalizowana (2014 – 2019): ok. 660 mln PLN,
 3. średnioroczna marża EBITDA znormalizowana (2014 – 2019): ok. 17 %,
 4. osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA poniżej 1,00 w 2019 roku. Do obliczenia wskaźnika założono średnioroczną stopę dywidendy na poziomie 3 %. Wartości dywidendy oraz jej wypłata będą zależeć od sytuacji rynkowej oraz kondycji finansowej Grupy CIECH.

Cele będą realizowane między innymi poprzez:

 1. wzmocnienie pozycji lidera w segmencie sodowym na kluczowych rynkach europejskich między innymi poprzez efektywne dotarcie do nowych klientów oraz budowanie pozycji preferowanego dostawcy,
 2. konsekwentne wzmacnianie pozycji rynkowej w segmencie organicznym między innymi poprzez wzrost efektywności produkcji jak i zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych,

 3. rozwój produktów organicznych wysoko przetworzonych, dostosowanych do wymagań klientów (w szczególności utworzenie centrum badawczo rozwojowego w Sarzynie),
   
 4. ukończenie inwestycji odtworzeniowych, zapewnianiających w długim terminie wysoką jakość i efektywność kosztową produkcji w segmencie krzemiany i szkło,
   
 5. aktywne działania w celu identyfikacji i realizacji nowych inicjatyw rozwojowych, ukierunkowanych na budowę wartości Grupy CIECH.

Zarząd Spółki będzie prowadził ciągłą analizę otoczenia rynkowego oraz identyfikację innowacyjnych rozwiązań zmierzających do budowy wartości Grupy CIECH. W przypadku zmiany warunków operowania Grupy Chemicznej CIECH, dopuszcza się aktualizację Strategii.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry