Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 07/2014

Data raportu: 2014-03-28

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​CIECH S.A. ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 28 marca 2014 roku.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski - Członek Zarządu, Andrzej Kopeć - Członek Zarządu


.pdf ZWZ 2014 projekty uchwał

.pdf Raport roczny CIECH S.A. za 2013 rok

.pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania

.pdf Skonsolidowany Raport Rocznmy Grupy Ciech za 2013 rok

.pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za 2013 rok

.pdf ZWZ wniosek w sprawie podziału zysku

.pdf ZWZ Sprawozdanie RN za 2013 rok

Do góry