Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Podwyższenie ratingu agencji Moody's Investors Service dla CIECH S.A.

 

Raport bieżący nr : 72/2014

Data raportu : 2014-11-28
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Podwyższenie ratingu agencji Moody's Investors Service dla CIECH S.A.
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

​ Zarząd CIECH S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada 2014 roku agencja ratingowa Moody's Investors Service („Moody’s”) poinformowała o opublikowaniu raportu, w którym, podnosi przyznany na zlecenie Spółki rating z „B2” na „B1”, z perspektywą stabilną. 

Moody’s podniósł również z „B2” na „B1” (perspektywa stabilna) rating przyznany emisji obligacji zabezpieczonych, denominowanych w euro na okaziciela, z datą zapadalności w 2019 r., które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ). CIECH S.A. poinformował o emisji obligacji zagranicznych w raporcie nr 60/2012.

Podniesienie obu ratingów Moody’s uzasadnił poprawą jakości wyników Spółki w 2013 i 2014 roku, przejawiająca się poprawą marży EBITDA oraz wartości generowanej gotówki.

O przyznaniu ratingów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry