Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie umowy faktoringu przez spółkę zależną.

 

Raport bieżący nr : 73/2014

Data raportu : 2014-12-05
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zawarcie umowy faktoringu przez spółkę zależną.
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd CIECH S.A. („Emitent") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2014 roku spółka zależna od Emitenta – Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna" S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie („Faktorant") zawarła umowę faktoringu („Umowa") z BZ WBK Faktor Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  ( „Faktor"). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Faktoranta usług faktoringowych, obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego kontrahentów, a wynikających z zawartych umów handlowych.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Strony ustaliły limit maksymalnej kwoty zaangażowania Faktora wobec Faktoranta z tytułu Umowy na kwotę stanowiącą równowartość łącznie 115.000.000 PLN (sto piętnaście milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w EUR lub w USD.

Zabezpieczeniami przewidzianymi w Umowie są: weksel własny in blanco wystawiony przez Faktoranta wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych należności (dalej: „Polisy").

Zgodnie z Umową, Faktor ponosi odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności kontrahentów Faktoranta do wysokości odszkodowania, jakie jest należne zgodnie z warunkami Polis w przypadku zaistnienia szkody.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi z tytułu Umowy, nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości finansowanych wierzytelności.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Zgodnie z warunkami dokumentacji emisji obligacji zagranicznych, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 60/2012 („Obligacje Zagraniczne") oraz emisji obligacji krajowych („Obligacje Krajowe"), o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 62/2012, środki uzyskane z transakcji faktoringu na podstawie Umowy powinny zostać przeznaczone na jeden lub więcej z poniższych celów:

  • częściowy, przedterminowy wykup Obligacji Zagranicznych oraz Obligacji Krajowych (przy czym cena wykupu oferowana obligatariuszom nie może przekroczyć 100% wartości nominalnej odpowiednio - Obligacji Zagranicznej lub Obligacji Krajowej, powiększonej o wartość odsetek naliczonych lecz niezapłaconych do chwili wykupu)
  • przedterminową spłatę kredytu udzielonego Emitentowi na podstawie umowy kredytu odnawialnego, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2013 ("Kredyt Odnawialny"); finansowanie reinwestycji w nowe aktywa
  • finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Faktorant planuje na obecnym etapie przeznaczyć środki uzyskane z transakcji faktoringu na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Zabezpieczenia ustanowione przez Faktoranta na rzecz wierzycieli z tytułów Obligacji Zagranicznych, Obligacji Krajowych oraz Kredytu Odnawialnego (opisane w raporcie bieżącym nr 60/2012)  - w zakresie w jakim obciążają wierzytelności mające być przedmiotem przeniesienia na Faktora na podstawie Umowy - zostaną zwolnione w trybie przewidzianym w umowie pomiędzy wierzycielami, o której również mowa w raporcie bieżącym nr 60/2012.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - przedmiot Umowy ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zawarcie znaczącej umowy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry