Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.

Raport bieżący nr : 74/2014

Data raportu : 2014-12-22
Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA
Temat : Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.
Podstawa prawna : 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd CIECH S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2014 roku spółka zależna od Emitenta - Vitrosilicon  Spółka Akcyjna z siedzibą w Iłowie („Spółka Zależna") zawarła umowę dostawy krzemianu sodu ("Umowa") z SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND  Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim („Solvay").

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę Zależną krzemianu sodu („Produkt") do fabryki Solvay we Włocławku na warunkach DAP, zgodnie z Incoterms 2010, najpóźniej od połowy stycznia 2016 roku.

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2025 roku z możliwością jej dalszego przedłużenia.

Szacunkowa wartość Umowy, według zastosowanej formuły cenowej i bieżących cen surowców niezbędnych do produkcji Produktu - w całym okresie jej obowiązywania - wynosi około 550.000.000 zł.

Umowa zawiera warunek rozwiązujący – Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Solvay do dnia 30 czerwca 2015 roku nie otrzyma wymaganej decyzji administracyjnej, związanej z funkcjonowaniem jego zakładu we Włocławku. Jeżeli Spółka Zależna nie uzyska wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, na rozbudowę własnej linii produkcyjnej w zakładach w Żarach – Kunice do dnia 30 czerwca 2015 roku, Spółka Zależna będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wynagrodzenie przysługujące Spółce Zależnej z tytułu dostaw Produktu określa formuła cenowa, oparta na cenach surowców niezbędnych w procesie jego produkcji. Umowa przewiduje formułę kar gwarancyjnych zastrzeżonych na rzecz Spółki Zależnej, w przypadku nie odebrania przez Solvay ustalonej w Umowie minimalnej ilości Produktu.

Zgodnie z Umową, odpowiedzialność Spółki Zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy została ograniczona do kwoty równowartości miesięcznych dostaw Produktu.

Pozostałe warunki Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - przedmiot Umowy ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych – zawarcie znaczącej umowy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry