Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść podjętych uchwał w dniu 24 kwietnia 2014 roku

Raport bieżący nr: 9/2014

Data raportu: 2014-04-24

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść podjętych uchwał w dniu 24 kwietnia 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:​Zarząd CIECH S.A. (Emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 15 maja 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Emitenta przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa.W załączniku Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Załącznik uchwały 24.04

Do góry