Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 10/2015

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 10/2015

Data raportu: 2015-05-13

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.

Podstawa prawna
: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych

Treść raportu
:

Zarząd CIECH S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2015 roku CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu („Spółka Zależna") zawarła umowę sprzedaży węgla energetycznego ("Umowa") z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach („KW").

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez KW do Spółki Zależnej węgla energetycznego („Produkt") na warunkach FCA stacje kopalń KW, zgodnie z Incoterms 2010.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, jednak warunki handlowe wraz z wolumenem kupowanego Produktu zostały określone tylko na rok 2015. Na każdy kolejny rok obowiązywania Umowy, Strony będą uzgadniać do dnia 30 listopada warunki handlowe i wolumen kupowanego Produktu na kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku braku porozumienia Stron w zakresie warunków handlowych i wolumenu Produktu na kolejny rok obowiązywania Umowy, Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 grudnia (warunek rozwiązujący).

Szacunkowa wartość Umowy, według zastosowanej formuły cenowej i bieżących cen Produktu w okresie 5 lat wynosi około 340.000.000 zł.

Wynagrodzenie przysługujące KW z tytułu sprzedaży Produktu określa formuła cenowa, oparta na  właściwościach energetycznych dostarczanego węgla. 

Umowa przewiduje 10% kary umowne zastrzeżone na rzecz Spółki Zależnej oraz KW, w przypadku odpowiednio niedostarczenia lub nieodebrania ustalonej w Umowie minimalnej ilości Produktu pomniejszonej o dopuszczalną 15% tolerancję. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone w Umowie kary umowne na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - przedmiot Umowy ma wartość co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych – zawarcie znaczącej umowy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Artur Osuchowski – Członek Zarządu, Maciej Tybura – Członek Zarządu 


Do góry