Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 11/2015

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr: 11/2015

Data raportu: 2015-05-26

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat
: Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Podstawa prawna
: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. informuje, że w dniu 26 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zmianie podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania jednostkowego sprawozdania finansowego CIECH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za rok 2015, wybierając jednocześnie nowy podmiot do przeprowadzenia powyższych badań - spółkę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania jednostkowego sprawozdania finansowego CIECH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za lata 2016 i 2017. PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.

Wyboru dokonano zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.

Spółka korzystała dotychczas z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. w zakresie doradztwa księgowego, zakupu oprogramowania wspierającego sporządzanie sprawozdań, szkolenia oraz tłumaczenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz § 25 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry