Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 01/2015

Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

Raport bieżący nr: 1/2015

Data raportu: 2015-01-05

Skrócona nazwa emitenta
: Ciech SA

Temat: Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

Podstawa prawna
: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie (…) - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Spółka pod firmą CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 5 stycznia 2015 roku otrzymała zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa") o transakcji nabycia przez członka Zarządu Emitenta 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji Spółki, po cenie 42,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa złote) za jedną akcję. Zgodnie z zawiadomieniem, transakcja została dokonana w dniu 5 stycznia 2015 roku na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (dalej „Rozporządzenie"), osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na ujawnienie danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust.4 w związku z art. 160 ust.1 pkt 1) Ustawy oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu

 

 


Do góry