Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 12/2015

Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2014

Raport bieżący nr: 12/2015

Data raportu: 2015-05-26

Skrócona nazwa emitenta
: Ciech SA

Temat: Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2014 

Podstawa prawna
: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się i ocenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2014 oraz po dokonaniu analizy finansowej Spółki, podjęła w dniu 26 maja 2015 roku uchwałę, w której rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy, pozostawiając Walnemu Zgromadzeniu Spółki decyzję, dotyczącą wysokości wypłacanej dywidendy.

Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały nr 33/2015 w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2014 raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 23 marca  2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry