Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 13/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 13/2015

Data raportu: 2015-06-02

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 roku
o godz. 1100

w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2014 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2014.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2014.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2014; jak również oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu CIECH S.A.
 18. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry