Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 14/2015

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 14/2015

Data raportu: 2015-06-02

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna
: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


.pdf ZWZ 2014 - projekty uchwał

.pdf Raport roczny CIECH S A za 2014 rok

.pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania

.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Ciech za 2014 rok

.pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za 2014 rok

.pdf Wniosek Zarządu do Akcjonariuszy o podział zysku za 2014

pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.

.pdf Ocena sytuacji CIECH S A w roku obrotowym 2014

.pdf Formularz

.pdf Informacja o ilości akcji w kapitale na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

.pdf Statut - załącznik do Uchwały ZWZ

Do góry