Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 16/2015

Rekomendacja Rady Nadzorczej CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.

Raport bieżący nr: 16/2015

Data raportu: 2015-06-30

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok. 

Podstawa prawna
: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu Spółki zawarty w dokumencie „Wpływ wypłaty dywidendy na sytuację finansową Grupy CIECH" – podjęła uchwałę, w której rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za rok 2014, w wysokości 92.128.904,38 zł. (dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset cztery 38/100 złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2014 raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 23 marca  2015 roku oraz o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2014 raportem nr 12/2015 z dnia 26 maja 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry