Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 17/2015

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 30 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr: 17/2015

Data raportu: 2015-07-01

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 30 czerwca 2015 r. 

Podstawa prawna
: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
:

Zarząd Ciech S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


.pdf Podjęte uchwały ZWZ 30.06.2015

Do góry