Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 18/2015

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r.

Raport bieżący nr : 18/2015

Data raportu : 2015-07-01

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu : 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku netto Spółki za rok 2014, w wysokości 92.128.904,38 zł. (dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset cztery 38/100 złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry