Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 19/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr: 19/2015

Data raportu: 2015-07-01

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna
: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu
:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka"), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 30 czerwca 2015 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 78,81%, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny – 5.000.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 14,62%, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,49%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu 


Do góry