Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 25/2015

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Raport bieżący nr : 25/2015

Data raportu :
 2015-08-13

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu : 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r. rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. miała nastąpić w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r. rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe został wyznaczony na dzień 24 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry