Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 27/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Raport bieżący nr : 27/2015

Data raportu : 2015-08-26

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu : 

Zarząd Ciech S.A. („Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 26 sierpnia 2015 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Pana Sebastiana Kulczyka.

Życiorys Pana Sebastiana Kulczyka

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w London School of Economics. Od 2010 roku związany z Grupą Kulczyk Invesments, obejmując w grudniu 2013 roku stanowisko Prezesa Zarządu (Chief Executive Officer) Kulczyk Investments. W latach 2009–2010 pracował w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. Pracował również w departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku. Od wielu lat inwestuje i rozwija przedsięwzięcia z obszaru new-tech.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sebastian Kulczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


.pdf Treść uchwał podjętych przez NWZ

Do góry