Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 28/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Raport bieżący nr : 28/2015

Data raportu : 2015-08-26

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna : Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu : 

Zarząd Ciech S.A. („Spółka"), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 26 sierpnia 2015 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 78,76%, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (wcześniejsza nazwa ING Otwarty Fundusz Emerytalny) – 5.000.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 14,61%, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,49%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry