Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 29/2015

Rejestracja zmian Statutu CIECH S.A.

Raport bieżący nr : 29/2015

Data raportu : 2015-09-01

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Rejestracja zmian Statutu CIECH S.A.

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu : 

Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 10 sierpnia 2015 roku zmian w Statucie CIECH S.A. dokonanych Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.)

Zmiany w poszczególnych postanowieniach Statutu:

 • w § 14 po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:
  Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 
   
 • § 18 pkt 6: 
  - w dotychczasowym brzmieniu:
  Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
  - otrzymuje brzmienie:
  Zakup, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
   
 • W  § 20 po ust. 6 wprowadza się ust. 7 i ust. 8 w brzmieniu:
  - ust. 7:
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez pisemne powiadomienie o terminie i porządku obrad posiedzenia, doręczone każdemu z członków Rady Nadzorczej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być również wysłane członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
  - ust. 8:
  W przypadku, gdy bieżąca działalność Spółki wymaga natychmiastowego zwołania Rady Nadzorczej, można to uczynić, jednakże uchwały podejmowane na takim posiedzeniu będą ważne jedynie wówczas, gdy każdy z członków Rady Nadzorczej doręczy jej Przewodniczącemu, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy lub Sekretarzowi, najpóźniej przed otwarciem posiedzenia, pisemne oświadczenie, iż został należycie powiadomiony o terminie i przedmiocie tego posiedzenia. Powyższe oświadczenie może być także wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adresy poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej Spółki. 
   
 • § 21 ust. 2
  - w dotychczasowym brzmieniu:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 2. opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
 3. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
 4. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 5. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 7. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 8. wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
 9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
  w nieruchomości;
 10. wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwotach przekraczających 5 % kapitałów własnych Spółki z wyłączeniem:

a) kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;

b) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki;

c) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

-  otrzymuje brzmienie:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należy:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 2. opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
 3. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
 4. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 5. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 7. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 8. wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
 9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
  w nieruchomości;
 10. wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z wyłączeniem:
 11. a) kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;

  b) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki;

  c) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

 12. opiniowanie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, których wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka;
 13. zatwierdzenie projektów rocznych business planów i budżetu Spółki, Grupy Kapitałowej Spółki oraz ich zmian;
 14. wyrażanie zgody na obciążanie składników majątku Spółki na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 10,000,000.00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji;
 15. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
 16. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 17. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę uprawnień właścicielskich przyznanych jej jako wspólnikowi lub akcjonariuszowi spółki zależnej, w zakresie określonym w pkt 10 powyżej. 
 • § 23 ust. 1

- w dotychczasowym brzmieniu:

 1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.

- uzyskuje brzmienie:

 1. Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.
 • § 25

- w dotychczasowym brzmieniu:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

- uzyskuje brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r. (przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 17/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.), stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

Do góry