Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 30/2015

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący nr : 30/2015

Data raportu : 2015-09-04

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu : 

Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 4 września 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie spółki pośrednio kontrolowanej przez Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR").

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 440.000.000 RON (419.804.000,00 PLN, według średniego kursu NBP poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia).

Podwyższenie kapitału zakładowego CSR następuje poprzez emisję nowych akcji. Cena nominalna akcji nowej emisji została ustalona w wysokości 0,25 RON. Objęcie akcji nastąpi w wyniku subskrypcji skierowanej do akcjonariuszy CSR.

Głównym akcjonariuszem CSR jest spółka pośrednio zależna od Emitenta – CIECH Cerium sp. z o.o. sp.k. w Warszawie („CIECH Cerium"), która posiada 94,042 % w kapitale zakładowym CSR.

Subskrypcja nastąpi w dwóch turach.  Zgodnie z prawem rumuńskim w pierwszym okresie subskrypcji akcjonariusze mogą obejmować akcje wg posiadanego udziału. W drugim okresie subskrypcji, akcjonariusze którzy wzięli udział w pierwszym okresie subskrypcji, mogą objąć nieobjęte wcześniej akcje wg ilości akcji objętych w pierwszym okresie subskrypcji (maksymalnie wg swojego udziału w spółce).

W pierwszym okresie subskrypcji CIECH Cerium może objąć maksymalnie 1.655.137.440 akcji o łącznej wartości nominalnej 413.784.360 RON (394.791.657,88 PLN, według średniego kursu NBP poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia).

Głównym celem podwyższenia kapitału zakładowego CSR jest konieczność redukcji ujemnych kapitałów CSR na koniec roku kalendarzowego, wynikająca z przepisów prawa rumuńskiego.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego udział CIECH Cerium i pośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym CRS nie ulegnie rozwodnieniu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry