Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 31/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr : 31/2015

Data raportu : 2015-09-09

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu : 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 października 2015 roku

o godz. 11.00

w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia CIECH S.A. i jej spółek zależnych poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A.
  6. Zamknięcie obrad
    Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

.pdf Projekty uchwał NWZ

Do góry