Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 32/2015

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

Raport bieżący nr : 32/2015

Data raportu : 2015-10-03

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu : 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 4 września 2015 r. Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka") przekazuje, że powziął informację od spółki pośrednio zależnej od Emitenta – CIECH Cerium sp. z o.o. sp.k. w Warszawie („CIECH Cerium") o objęciu w dniu 2 października 2015 r. przez CIECH Cerium  1.655.137.440 akcji spółki pośrednio kontrolowanej przez Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR"), w pierwszym okresie subskrypcji.

CIECH Cerium objęła akcje CSR za cenę 413.784.360 RON (stanowiącą równowartość 393.336.730,13 PLN, według ksiąg rachunkowych CIECH Cerium). Łączna wartość nominalna objętych akcji równa jest cenie nabycia.

Objęte przez CIECH Cerium akcje mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej w grupie kapitałowej Emitenta.

Środki na nabycie akcji CSR pochodzą z pożyczki wewnątrzgrupowej Emitenta oraz ze środków własnych CIECH Cerium.

Udział obejmowanych przez CIECH Cerium akcji w kapitale zakładowym CSR (dotychczasowym oraz określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia  z dnia 4 września 2015 r. -raport bieżący Emitenta nr 30/2015) wynosi 75,056%.

Ostateczny udział CIECH Cerium w kapitale zakładowym CSR znany będzie po zakończeniu drugiego okresu subskrypcji oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Dotychczasowy udział CIECH Cerium w kapitale zakładowym CSR wynosił 94,0419% oraz 418.676.010 liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kryterium uznania objętych akcji za aktywa o znacznej wartości: § 2 ust. 1 pkt 45 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - wartość nabytych aktywów przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 w związku z § 2 ust. 1 pkt 45 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry