Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 37/2015

Informacja o zmianach w składzie Zarządu CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 37/2015

Data raportu : 2015-10-26

Skrócona nazwa emitenta : Ciech SA

Temat : Informacja o zmianach w składzie Zarządu CIECH S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu

Zarząd Ciech S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt. 21) oraz 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) informuje, że w dniu 26 października 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Artura Króla na stanowisko Członka Zarządu Emitenta. 

Pan Artur Król ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Informatyki i Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej - „Value Based Management”. Od początku swojej kariery związany był z Grupą KGHM Polska Miedź S.A.. Pracę rozpoczynał w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, następnie był Dyrektorem Departamentu Wdrożeń (później Marketingu i Rozwoju) w Funduszu Inwestycji Kapitałowych KGHM Metale S.A. W latach 2006-2008 pracował w Wałbrzyskich  Zakładach Koksowniczych „Victoria“ S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju. W latach 2008-2012 był twórcą i Dyrektorem Naczelnym Centralnego Biura Zakupów w KGHM Polska Miedź S.A. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o. (2013-2014). W ostatnim czasie Dyrektor Naczelny Oddziału Huta Miedzi „Głogów” (2014-2015). Pan Artur Król był członkiem Rad Nadzorczych: KGHM Ecoren S.A., KGHM Shanghai Copper Trading Co. Ltd, PHP Mercus Sp. z o.o.

Pan Artur Król nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu, Artur Osuchowski – Członek Zarządu 


Do góry