Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 41/2015

Zawarcie transakcji zabezpieczających dotyczących kredytu terminowego

Raport bieżący nr: 41/2015 

Data raportu: 2015-11-19

Temat: Zawarcie transakcji zabezpieczających dotyczących kredytu terminowego

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka, w odniesieniu do zobowiązań związanych z kredytem terminowym, udostępnionym Spółce na podstawie umowy kredytów (o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30 października 2015 r. („Umowa Kredytów”)), w celu ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian zmiennych stóp procentowych (wynikających ze zmienności stawki bazowej EURIBOR oraz WIBOR) i w celu zamiany waluty przepływów odsetkowych oraz kapitałowych związanych z częścią kredytu terminowego denominowaną w PLN z waluty PLN na walutę EUR, zawarła w dniach 13-19 listopada 2015 r. transakcje zamiany stóp procentowych typu CIRS (cross currency interest rate swap, „Transakcje CIRS”) oraz IRS (interest rate swap, „Transakcje IRS”) (łącznie „Transakcje“). 

 

Transakcje CIRS polegają na zamianie elementu zmiennego odsetek płatnych od kredytu terminowego w PLN w wysokości WIBOR 6M na stałą stopę procentową w EUR oraz na zamianie przepływów związanych z wypłatą i spłatami kapitału kredytu terminowego w PLN z waluty PLN na walutę EUR. Średnia ważona nominałami Transakcji CIRS stała stopa procentowa w EUR wynosi 0,05% p.a.

 

Transakcje IRS polegają na zamianie elementu zmiennego odsetek płatnych od kredytu terminowego w EUR w wysokości EURIBOR 6M na stałą stopę procentową w EUR. Średnia ważona nominałami Transakcji IRS stała stopa procentowa w EUR wynosi 0,20% p.a.

 

Transakcje zostały zawarte z następującymi bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., HSBC Bank Polska S.A.

Transakcje zostały zawarte na okres od dnia 25 listopada 2015 roku (tj. od planowanego terminu pierwszej wypłaty kredytu terminowego na podstawie Umowy Kredytów) do dnia 25 listopada 2020 roku (tj. dnia ostatecznej spłaty kredytu) i zabezpieczają łącznie całą kwotę nominalną kredytu terminowego w wysokości 1.045.031.446,54 PLN (w przypadku Transakcji CIRS) oraz 69.673.222,19 EUR (w przypadku Transakcji IRS).

 

Pomimo braku możliwości ustalenia maksymalnych wartości zobowiązań Spółki w związku z dokonanymi Transakcjami (z uwagi na zależność wartości takich zobowiązań od zmian stóp procentowych i kursu wymiany waluty EUR na PLN) i w związku z tym braku możliwości zakwalifikowania dokonania Transakcji jako umów znaczących Emitenta, dokonanie przez Spółkę Transakcji zabezpieczających łącznie całą kwotę nominalną kredytu terminowego jest istotne z punktu widzenia oceny struktury walutowej oraz kosztów obsługi zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Kredytów.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura - Prezes Zarządu
Artur Osuchowski - Członek Zarządu

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.


Do góry