Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport nr 44/2015

Wcześniejszy wykup obligacji zagranicznych, wcześniejszy wykup obligacji wewnątrzgrupowych oraz udzielenie poręczenia kredytów przez spółkę zależną

Raport bieżący nr: 44/2015 

Data raportu: 2015-11-27

Temat: Wcześniejszy wykup obligacji zagranicznych, wcześniejszy wykup obligacji wewnątrzgrupowych oraz udzielenie poręczenia kredytów przez spółkę zależną 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”), w uzupełnieniu raportów bieżących z dnia 30 października 2015 roku: (i) nr 38/2015 w sprawie zawarcia umowy kredytów oraz udzielenia poręczeń przez spółki zależne Emitenta oraz (ii) nr 40/2015 w sprawie zamiaru dokonania wcześniejszego wykupu obligacji zagranicznych a także raportu bieżącego nr 42/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty środków z umowy kredytów, oraz w nawiązaniu do raportu nr 63/2012 w sprawie m.in. przeprowadzenia przez Ciech S.A. emisji obligacji wewnątrzgrupowych informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. nastąpiło:

  • umorzenie obligacji wewnątrzgrupowych o wartości nominalnej równej 245.000.000 EUR, wyemitowanych w dniu 6 grudnia 2012 r. przez Spółkę („Obligacje Wewnątrzgrupowe”) i objętych przez Ciech Group Financing AB (publ) („Emitent HY”) na skutek wykonania przez Emitenta HY opcji przedterminowego wykupu Obligacji Wewnątrzgrupowych. Kwota przedterminowego wykupu Obligacji Wewnątrzgrupowych wraz z narosłymi odsetkami wyniosła 263.501.583,33 EUR. Przedterminowy wykup Obligacji Wewnątrzgrupowych został dokonany w związku ze złożeniem przez Emitenta HY w dniu 30 października 2015 r. zawiadomienia o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu i umorzenia zabezpieczonych obligacji o nominale 245.000.000 EUR, wyemitowanych w dniu 28 listopada 2012 r. („Obligacje HY”), w celu pozyskania przez Emitenta HY środków na dokonanie wcześniejszego wykupu i umorzenia Obligacji HY.
  • przekazanie środków niezbędnych do całkowitego wykupu i umorzenia Obligacji HY w wysokości 263.426.061,58 EUR, pozyskanych w ramach wypłaty na podstawie umowy kredytów z dnia 29 października 2015 r. („Umowa Kredytów”) do Agenta ds. Płatności Obligacji HY. W związku z przekazaniem ww. środków zobowiązania Emitenta, Emitenta HY oraz podmiotów zależnych Spółki udzielających gwarancji Obligacji HY, związane z Obligacjami HY, wynikające z umowy określającej warunki emisji Obligacji HY oraz udzielenia gwarancji („Umowa Indenture”), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. są uznane za wykonane w całości. Formalne umorzenie Obligacji HY przez powiernika Obligacji HY (Trustee) zgodnie z Umową Indenture nastąpi w dniu 30 listopada 2015 r. (bez konieczności podjęcia dodatkowych czynności przez Emitenta).
  • poręczenie przez spółkę zależną prawa niemieckiego Emitenta - KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbH, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy w Stendal pod numerem HRB 105871 za zobowiązania Spółki wynikające z umowy kredytów z dnia 29 października 2015 r., na warunkach odpowiadających warunkom poręczeń udzielonych przez pozostałych poręczycieli, wskazanych w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30 października 2015 r. 

Kryterium uznania Umowy Kredytów, Umowy Indenture oraz Obligacji Wewnątrzgrupowych za znaczące umowy: maksymalna łączna kwota kredytów na podstawie Umowy Kredytów, jak również wartość emisji Obligacji HY oraz wartość emisji Obligacji Wewnątrzgrupowych przekraczają 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. W odniesieniu do umowy poręczenia - Wartość Umowy Kredytów przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura - Prezes Zarządu

Artur Osuchowski - Członek Zarządu


Do góry