Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport nr 45/2015

Złożenie przez spółkę zależną oferty udzielenia poręczeń obligatariuszom obligacji polskich

Raport bieżący nr: 45/2015 

Data raportu: 2015-11-27

Temat: Złożenie przez spółkę zależną oferty udzielenia poręczeń obligatariuszom obligacji polskich 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z emisją przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2012 r. zabezpieczonych obligacji na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w złotych, serii 02 o łącznej wartości nominalnej 160.000.000 złotych, nie zawierających opcji przedterminowego wykupu, z terminem zapadalności dnia 5 grudnia 2017 r. („Obligacje”), o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 62/2012), niniejszym informuje, że w dniu 27 listopada 2015 roku spółka zależna Emitenta - KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbH, spółka prawa niemieckiego, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy w Stendal pod numerem HRB 105871 („KWG”), złożyła obligatariuszom wszystkich Obligacji („Obligatariusze”) ofertę zawarcia umowy poręczenia (w rozumieniu artykułów 876-887 Kodeksu Cywilnego) za zobowiązania Spółki do dokonania wszelkich płatności z tytułu Obligacji („Poręczenia"), w formie nieodwołalnego oświadczenia w sprawie poręczeń („Oświadczenie ws. Poręczeń"), dostępnego na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ciechgroup.com. Poręczenia mogą być ustanowione do kwoty stanowiącej 125% łącznej wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza, jednocześnie nie więcej niż 125% łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji.

Dany Obligatariusz uzyska prawa wynikające z Poręczenia z chwilą doręczenia KWG, z kopią do Spółki, złożonego przez danego Obligatariusza oświadczenia o przyjęciu Poręczenia, zgodnego z Załącznikiem 1 do Oświadczenia ws. Poręczeń, zawierającego dokument depozytowy potwierdzający, że: (i) dany Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji oraz (ii) dokonano blokady tych Obligacji do dnia roboczego następującego po dniu złożenia oświadczenia o przyjęciu Poręczenia.

Złożenie oferty udzielenia Poręczeń na rzecz Obligatariuszy jest związane z udzieleniem przez KWG ze skutkiem od dnia 27 listopada 2015 r. poręczeń na rzecz kredytodawców kredytów udzielonych Spółce na podstawie umowy kredytów z dnia 29 października 2015 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 44/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura - Prezes Zarządu

Artur Osuchowski - Członek Zarządu


Do góry