Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 46/2015

Niespełnienie się warunku rozwiązującego w umowie znaczącej, zawartej przez spółkę zależną CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 46/2015 

Data raportu: 2015-11-30

Temat: Niespełnienie się warunku rozwiązującego w umowie znaczącej, zawartej przez spółkę zależną CIECH S.A.

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 13 maja 2015 roku ("Raport Bieżący"), w sprawie zawarcia przez CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu ("Spółka Zależna") umowy sprzedaży węgla energetycznego („Produkt”) z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach ("KW") ("Umowa"), informuje, iż w dniu 30 listopada 2015 roku Spółka Zależna zawarła z KW aneks do Umowy, określający warunki handlowe i wolumen kupowanego Produktu na kolejny rok obowiązywania Umowy, tj. na rok 2016. 

Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym: na każdy kolejny rok obowiązywania Umowy, strony Umowy będą uzgadniać do dnia 30 listopada warunki handlowe i wolumen kupowanego Produktu na kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku braku porozumienia stron Umowy w zakresie warunków handlowych i wolumenu Produktu na kolejny rok obowiązywania Umowy, Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 grudnia danego roku. O warunku rozwiązującym Emitent informował w Raporcie Bieżącym. 

Z uwagi na zawarty aneks do Umowy nie spełnił się warunek rozwiązujący Umowę.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 4 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) („Rozporządzenie”) – niespełnienie się warunku rozwiązującego dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. b) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia - przedmiot Umowy ma wartość co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych a wartością przedmiotu Umowy, zawartej na czas nieoznaczony jest łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy przez okres 5 lat. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura - Prezes Zarządu

Artur Osuchowski - Członek Zarządu


Do góry