Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Podwyższenie ratingu agencji Moody's Investors Service dla CIECH S.A.

Raport bieżący nr : 47/2015 

Data raportu : 2015-12-03

Temat : Podwyższenie ratingu agencji Moody's Investors Service dla CIECH S.A.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu : 

Zarząd CIECH S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 roku agencja ratingowa Moody's Investors Service („Moody’s”) poinformowała o opublikowaniu raportu, w którym podnosi przyznany na zlecenie Spółki rating z „B1” na „Ba3”, z perspektywą pozytywną. 

Podniesienie ratingu Moody’s uzasadnił poprawą wyników Spółki w 2014 i 2015 roku, przejawiająca się poprawą marży EBITDA i wartością generowanych przepływów pieniężnych oraz skutecznie przeprowadzonym refinansowaniem (i) zadłużenia wynikającego m.in. z tytułu emisji przez spółkę zależną Emitenta – Ciech Group Financing AB (publ) zabezpieczonych obligacji nadrzędnych w kwocie 245.000.000 EUR oraz (ii) zadłużenia wynikającego z umowy kredytu odnawialnego do kwoty 100.000.000 PLN.  

O przyznaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku. O podwyższeniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Do góry