Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 48/2015

Umowa cesji wierzytelności przyszłej

Raport bieżący nr 48/2015

Data sporządzenia: 18 grudnia 2015 roku

Skrócona nazwa Emitenta: Ciech S.A.

Temat: Umowa cesji wierzytelności przyszłej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 4 września 2015 r., raportu nr 32/2015 r. z dnia 2 października 2015 r. oraz raportu nr 33/2015 z 5 października 2015 r., Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. została zawarta umowa cesji wierzytelności przyszłej („Umowa Cesji”) pomiędzy spółkami pośrednio lub bezpośrednio zależnymi od Emitenta - CIECH Cerium sp. z o.o. sp. k. w Warszawie („CIECH Cerium” lub „Cedent”) oraz CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR”) a Emitentem.

Przedmiotem Umowy Cesji jest przelew wierzytelności przyszłej (roszczenia) o zwrot przez CSR wkładu wniesionego przez Cedenta tytułem pokrycia 1.655.137.440 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym CSR (raport bieżący nr 32/2015 z 02.10.2015 r.) o łącznej wartości 413.784.360,00 RON (stanowiących równowartość 393.336.730,13 PLN, według ksiąg rachunkowych CIECH Cerium). 

Powyższa wierzytelność stanie się wymagalna w terminie 90 dni od dnia ewentualnego uchylenia lub dokonanego w inny sposób unieważnienia podwyższenia kapitału zakładowego CSR, o którym mowa powyżej, na skutek wniesionego przez mniejszościowego akcjonariusza CSR - spółkę S.C. CET Govora S.A. w Rumunii („CET”) pozwu do sądu Valcea County Tribunal w Rumunii  o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (raport bieżący nr 33/2015 z 05.10.2015 r.).

Umowa cesji została zawarta w związku z zawartą w dniu 17 grudnia 2015 r. umową sprzedaży 2.073.813.450 akcji CSR (w tym 1.655.137.440 akcji objętych w wyniku ww. podwyższenia kapitału zakładowego CSR) przez CIECH Cerium na rzecz Emitenta za łączną kwotę 111.000.000,00 zł. 

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - wartość umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry