Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 06/2015

Przystąpienie do umowy kredytu odnawialnego przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr: 6/2015

Data raportu:2015-02-06

Skrócona nazwa emitenta:Ciech SA

Temat: Przystąpienie do umowy kredytu odnawialnego przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna
: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​ W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że spółka zależna od Emitenta - CERIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „CERIUM S.K.A." lub „Poręczyciel") zawarła w dniu 6 lutego 2015 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (jako Agentem Kredytu) oraz Emitentem (jako kredytobiorcą) umowę, na mocy której CERIUM S.K.A. przystąpiła do Umowy Kredytowej  (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w raporcie bieżącym nr 30/2013) jako poręczyciel akceptując tym samym jej warunki.

Kluczowe warunki Umowy Kredytowej opisane zostały w raporcie bieżącym nr 30/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r.

W ramach zabezpieczenia płatności z tytułu Umowy Kredytowej Poręczyciel poddał się egzekucji wobec każdego z kredytodawców: BZ WBK S.A., Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Kredytodawcy”), z całości majątku Poręczyciela.
Każdy z Kredytodawców uprawniony jest do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 150.000.000 złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – przedmiot Umowy ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zawarcie znaczącej umowy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry