Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 09/2015

Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr: 9/2015

Data raportu: 2015-03-31

Skrócona nazwa emitenta
: Ciech SA

Temat: Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna
: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu 31 marca 2015 roku podjął uchwałę o zmianie kryterium rozpoznawania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 pkt 44 i § 2 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie")

- z: 10% wartości kapitałów własnych CIECH S.A.

- na: 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej CIECH S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

W ocenie Zarządu Emitenta, wartość kapitałów własnych CIECH S.A. nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia istotności zawartych umów i aktywów o znacznej wartości, a zmiana kryterium pozwoli na dokonywanie właściwej oceny zawieranych umów i oceny aktywów o znacznej wartości.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry