Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 1/2016

Umorzenie postępowania w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

Raport bieżący nr [1/2016]

Data sporządzenia: 14 stycznia 2016 roku

Skrócona nazwa Emitenta: Ciech S.A.

Temat: Umorzenie postępowania w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki zależnej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 4 września 2015 r., raportu nr 32/2015 r. z dnia 2 października 2015 r., raportu nr 33/2015 z 5 października 2015 r. oraz raportu nr 48/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. , Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o umorzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r. przez sąd Valcea County Tribunal w Rumunii postępowania prowadzonego przeciwko spółce zależnej od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR”) o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (raport bieżący nr 33/2015 z 05.10.2015 r.). Postępowanie zostało umorzone z powodu cofnięcia powództwa wniesionego przez mniejszościowego akcjonariusza CSR – spółkę S.C. CET Govora S.A. w Rumunii („CET”). 

Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia wygasa wierzytelność Spółki o zwrot przez CSR wkładu wniesionego tytułem pokrycia 1.655.137.440 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym CSR (raport bieżący nr 32/2015 z 02.10.2015 r. oraz raport nr 48/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…)Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
 Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry