Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 2/2016

Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 2/2016


Data sporządzenia: 26 stycznia 2016 roku

Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe  - w dniu 16 maja 2016 roku;
  • skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 14 listopada 2016 roku

Raport półroczny:

  • skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 31 sierpnia 2016 roku 

Raporty roczne: 

  • jednostkowy raport roczny za rok 2015 – w dniu 21 marca 2016 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – w dniu 21 marca 2016 roku

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) (dalej: „Rozporządzenie").

 

Ponadto Emitent informuje, że:

  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będzie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem, nie będzie publikowany odrębny raport półroczny,
  • zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku,
  • zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe za IV kwartał 2015 roku, nie będzie publikowany.

 

Jednocześnie Emitent oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem, nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


Do góry