Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 3/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 3/2016

Data raportu: 2016-02-08

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) i ust.4 Statutu Spółki, niniejszym na żądanie akcjonariusza Spółki – KI Chemistry S.ar.l. w Luksemburgu z dnia 4 lutego 2016 r., zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 marca 2016 roku o godz. 11.00

w Warszawie, ul. Wspólna 62, w sali konferencyjnej nr 2, poziom -1

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

.pdf Projekty uchwał

.pdf Żądanie zwołania

Do góry