Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 9/2016

Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2015 rok

Raport bieżący nr: 9/2016

Data raportu: 2016-03-21

Skrócona nazwa emitenta: CIECH S.A.

Temat: Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2015 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 21 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w roku 2015, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za rok 2015, w wysokości 331.578.548,92 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem 92/100 złotych) na kapitał zapasowy Spółki. 

Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku za 2015 rok, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Maciej Tybura – Prezes Zarządu

                                                                            Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry