Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 10/2016

Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr: 10/2016

Data raportu: 2016-03-30

Skrócona nazwa emitenta: CIECH S.A.

Temat: Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A.  w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2015 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się i ocenie wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale z dnia 21.03.2016 roku, w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2015, podjęła w dniu 30.03.2016 r. uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia w całości zysku netto Spółki za rok 2015, w wysokości 331.578.548,92 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem 92/100 złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2015 raportem bieżącym nr 9/2016 z dnia 21.03.2016 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Maciej Tybura – Prezes Zarządu

                                                                            Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry