Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 14/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 14/2016

Data raportu: 2016-05-18

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 16 czerwca 2016 roku o godz.11.00, w Warszawie, ul. Wspólna 62, w sali konferencyjnej nr 2, poziom -1


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2015 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2015.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2015.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2015; jak również oceny sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Pliki do pobrania

Do góry